SABAHATTİN ALİ’NİN KURTARILAMAYAN ŞAHESER ADLI ÖYKÜSÜ ÜZERİNE HERMENEUTİK BİR İNCELEME
(A Hermeneutical Analysis on Sabahattin Ali's Story Titled the Unrecoverable Masterpiece )

Yazar : Tülin Arseven    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 369
Sayfa : 81-98
    


Özet
Bu inceleme, odağına Sabahattin Ali’nin Kurtarılamayan Şaheser adlı öyküsünü almıştır. Öykü, bir şairin en güzel şiirleri yazma arzusu ve bu yolda çektiği sıkıntılar üzerine kurgulanmıştır. En güzel şiiri yazma isteğinde aşk, itici bir güç olarak işlev görür. Öyküde bir şairin hem aşk ilişkisinde hem de şiirlerini yazarken değişkenlik gösteren duygusal ve düşünsel durumu üzerinde durulmaya değer niteliktedir. Çünkü değişen bu duygu durumu, öykünün kahramanı şairin sanat anlayışını ve gerçek şiirin ne olduğu konusundaki düşüncelerini de önemli ölçüde etkilemektedir. Şairin gerçek şiirin nasıl olması gerektiği konusunda vardığı son nokta, Sabahattin Ali’nin şiire bakış açısının belirlenmesine katkı sağlayacak niteliktedir. Bu araştırma, bir örnek durum çalışmasıdır. Çalışmada Sabahattin Ali’nin Kurtarılamayan Şaheser öyküsü iyi şiirin nasıl olması gerektiği kavramı çerçevesinde ele alınmıştır. Çalışma, yorumlayıcı paradigmaya dayalı nitel bir araştırma olup içerik analizinde hermeneutik yorum yapılmıştır. Kurgusal, öykü kahramanı bir şair üzerinden Sabahattin Ali’nin ilk dönem eserlerinde şiire bakış açısı saptanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
hermeneutik, yorum, Sabahattin Ali, yorumlama, öykü

Abstract
This review focused on Sabahattin Ali's story "The Unrecoverable Masterpiece (/Kurtarılamayan Şaheser)". The story is about the desire of a poet to write the most beautiful poems and the troubles he experiences on this path. Love acts as a driving force in the desire to write the most beautiful poetry. It is worth focusing on the emotional and intellectual state of the poet in the story, which changes both in his love relationship and while writing his poems. That changing emotional state significantly affects the poet's understanding of art, the hero of the story, and his thoughts about what real poetry is. The poet's final point about what real poetry should be like will contribute to determining Sabahattin Ali's perspective on poetry. That research is a case study. In the survey, Sabahattin Ali's story "The Unrecoverable Masterpiece" is analysed within the concept of how good poetry should be. The study is qualitative research based on the interpretive paradigm, and hermeneutic interpretation has been used in the content analysis. Sabahattin Ali's perspective on poetry in his early works was to be determined by a fictional poet, the protagonist of the story.

Keywords
hermeneutik, commentary, Sabahattin Ali, interpretation, story