Etik Kurallar


Türk Folklor Araştırmaları dergisi, COPE Temel Uygulamaları kapsamındaki tüm alanlar için sağlam ve iyi tanımlanmış uygulamalara sahiptir. COPE dışında Dergipark, Clarivate ve Elsiever kılavuzları da bu bölümde açıklanmış olan ilkelerin hazırlanmasında kaynak alınmıştır.

Bilimsel sorumluluk

Makalelerin tüm bilimsel sorumluluğu yazarlara aittir. Gönderilen makalede belirtilen yazarların çalışmaya belirli bir oranda katkısının olması gereklidir. Yazarların ad sıralaması ortak verilen bir karar olmalıdır. Yazarların tümünün adı yazı başlığının altındaki bölümde yer almalıdır. Yazarlık için yeterli ölçütleri karşılamayan ancak çalışmaya katkısı olan tüm bireyler "Teşekkürler" kısmında sıralanabilir.
İntihal Politikası

Türk Folklor Araştırmaları  dergisi güçlü bir intihal politikasını izler. Bu politika, makalede herhangi bir bölümün diğer kaynaklardan intihal edilmemesini ve diğer kaynaklardan elde edilen bütün alıntılara uygun şekilde atıfta bulunulmasını gözetir. Makale gönderiminde iThenticate veya Turnitin raporları olmadığı takdirde, süreç başlatılmaz.
İzinler

Eğer makalede daha önce yayınlanmış alıntı yazı, tablo, resim vs. var ise yazarlar; yayın hakkı sahiplerinden hem basılı hem de çevrim-içi kullanım için yazılı izin almak, ayrıca bunu makalede belirtmek zorundadır.

Editöryal süreç
Yazar bir makale gönderir ve sistemden otomatik bir takip numarası (ID)  alır.

Editörlük, makalenin doğru biçimlendirildiğinden emin olmak için makale üzerinde ilk kalite kontrolünü gerçekleştirir.

Yazıya bir Alan Editörü atanır ve yazının değerlendirilmek üzere en az iki hakeme gönderilip gönderilmeyeceğine karar verir. Makalenin değerlendirmeye gönderilmemesine karar verilirse, Baş Editör yazarla iletişime geçerek kararını bildirir.

Baş Editör, makalenin Dergi'nin kapsamı dahilinde olduğuna ve değerlendirmeye uygun olabileceğine karar verirse, makaleye en az 2 hakem atar.

Hakemler daha sonra makaleyi kalitesi ve algılanan ilerleme düzeyi açısından değerlendirir ve ardından ya  ret kararı veya yayım önerir. Bu, seçilen hakemlerin duyarlılığına ve uygunluğuna bağlı olarak biraz zaman alabilir.

Hakemlere raporlarını sunmaları için kabulden itibaren 20 gün süre verilir. Gerekli raporlar sunulduktan sonra Alan Editörü, sıralamalara ve alınan yorumlara dayanarak Baş Editöre bir karar önerisinde bulunur.

Son kararı Baş Editör verir.

Yazarlar, hakem değerlendirme süreci boyunca makalelerinin durumunu izleyebilirler.

Dergi Yayımı için Etik Kılavuzlar
Yayımcı ve Editörler Kurulu ayrıca bilimsel iletişimi geliştiren, meslek etiğini destekleyen ve akademik yayıncılık alanında sürekli ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik eden standartların ve politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmaya gayret gösterir. Reklamların, baskı sayısının ve diğer ticari kazançların editöryal kararlar üzerinde hiçbir baskısının ve etkisinin olmaması kararlılığındayız.

Yazarların Görevleri
Raporlama standartları
Özgün araştırma makalelerinin yazarları, gerçekleştirilen çalışmanın doğru ve ayrıntılı bir açıklaması ile önemini belirten yansız/bilimsel bir tartışma sunmalıdır. Temeli oluşturan veriler makalede doğru olarak yansıtılmalıdır. Makale, başkalarının çalışmayı tekrarlamasına olanak vermek için yeterli ayrıntı ve referansları içermelidir.
Hileli ya da bilinçli yanlış ifadeler, etik olmayan davranışları oluşturur ve kabul edilemez.
Derleme ve profesyonel yayın makaleleri de doğru ve objektif olmalıdır ve editöryal görüş çalışmaları açıkça belli olacak şekilde tanımlanmalıdır.

Veri Erişimi ve Saklama
Yazarlardan, editöryal inceleme için, makale ile ilişkili ham verileri sağlamaları istenebilir ve yazarlar eğer mümkünse, bu tür verileri kamu erişimine açmaya ve her durumda yayımlandıktan sonra bu tür verileri makul bir süre saklamak için hazırlıklı olmalıdır.

Özgünlük ve İntihal
Yazarlar, tamamen özgün eserler yazdıklarından ve başkalarının eserlerini ve/veya sözcüklerini kullanmışlarsa, bunlara uygun şekilde atıfta bulunduklarından ve alıntı yaptıklarından emin olmalıdır. İntihalin, başkasının yazısını kendi yazısı gibi göstermekten, başkasının yazısının önemli kısımlarını - atıf yapmaksızın - kopyalamaktan veya kendi sözcükleriyle ifade etmekten, başkaları tarafından yapılan araştırmanın sonuçları üzerinde hak iddia etmeye kadar değişen birçok şekli vardır. Tüm biçimleriyle intihal, etik dışı yayıncılık davranışı oluşturur ve kabul edilemez.

Alıntı Yapılan Kaynakların Bildirilmesi
Başkalarının çalışmalarının kullanıldığının her zaman uygun bir biçimde bildirilmesi gerekir. Yazarlar, bildirilen eserin doğasının belirlenmesinde etkili olan yayınlara atıf yapmalıdır. Kişisel görüşme, yazışma ya da üçüncü şahıslarla müzakerelerde olduğu gibi özel olarak elde edilen bilgiler kaynağın açık, yazılı izni olmadan kullanılmamalı veya bildirilmemelidir. Hakemlik yazıları veya başvuru onayları gibi gizlilik taşıyan hizmetler sırasında elde edilen bilgiler, bu hizmetlerle ilişkili olan çalışmanın yazarının açık yazılı izni olmadan kullanılmamalıdır.

Makale Yazarlığı
Yazarlık, bildirilen çalışmanın fikir, tasarım, uygulama ya da yorumlanmasına önemli bir katkı yapmış olanlar ile sınırlı olmalıdır. Önemli katkıda bulunan herkes, ortak yazarlar olarak sıralanmalıdır. Araştırma projesinin belirli somut yönlerine katılan başka kişiler olduğunda, bunlara teşekkür edilmeli veya katkı yapanlar olarak sıralanmalıdır. Yazışmadan sorumlu yazar, yazının tüm uygun ortak yazarları içerdiğini, uygunsuz ortak yazarlar bulunmadığını ve tüm ortak yazarların yazının son halini onayladığını ve yayımlanması için sunulmasını kabul ettikleri garantisini vermelidir.

Çıkar Çatışmaları ve Açıklanması
Tüm yazarlar, yazılarının sonuçlarını veya yorumunu etkileme şeklinde yorumlanabilecek herhangi bir mali ya da diğer somut çıkar çatışmalarını yazılarında açıklamalıdır. Projenin tüm mali destek kaynaklarının açıklanması gerekir. Açıklanması gereken potansiyel çıkar çatışmaları örnekleri arasında istihdam, danışmanlıklar, hisse senedi sahipliği, hizmet karşılığı ödenen ücretler, ücretli uzman tanıklığı, patent başvuruları/kayıtları ve hibe veya diğer fon kaynakları yer alır. Potansiyel çıkar çatışmalarının mümkün olan en erken aşamada açıklanması gerekir.

Yayınlanan Eserlerde Temel Hatalar

Bir yazar, kendine ait yayınlanan çalışmada önemli bir hata veya yanlışlık farkettiğinde, derhal dergi editörü veya yayıncıyı haberdar etmek ve yazıyı geri çekmek veya düzeltmek için editör ile işbirliği yapmak yükümlülüğündedir. Editör veya yayıncı yayınlanan bir çalışmanın önemli bir hata içerdiğini üçüncü bir şahıstan öğrendiği taktirde, yazıyı derhal geri çekmek ya da düzeltmek veya editöre orijinal yazının doğruluğunu kanıtlamak yazarın yükümlülüğündedir.

Editörler Kurulunun Görevleri
Yayımlama Kararları
Hakemli bir dergi olan Türk Folklor Araştırmaları Dergisi'nin editörü, dergiye gönderilen makalelerin hangisinin yayımlanacağı kararını vermekten sorumludur. Söz konusu çalışmanın doğruluğu ve araştırmacılar ve okuyucular için önemi her zaman bu tür kararlara öncülük etmelidir. Editör, derginin editörler kurulu politikaları tarafından yönlendirilebilir ve iftira, telif hakkı ihlali ve intihal durumu olduğunda yürürlükteki yasal gereklilikler editörü bağlayıcıdır.

Tarafsızlık
Bir editör yazarların ırkını, cinsiyetini, cinsel yönelimini, dini inancını, etnik kökenini, uyruğunu ya da siyasi felsefelerini dikkate almadan, makaleleri düşünsel içerikleri açısından değerlendirmelidir.Gizlilik

Editör ve editöryal kadrodaki herhangi bir eleman, değerlendirme için gönderilen bir makale hakkında metnin içeriğini bilmeleri doğal olarak uygun görülen yazışmadan sorumlu yazar, hakemler, potansiyel hakemler, diğer editöryal danışmanlar ve yayıncı dışında kimseye herhangi bir bilgi ifşa etmemelidir.

Araştırmaya Katılım ve Ortak Araştırma
Gönderilen makale ya da yayımlanan bir yazı ile ilgili etik şikâyetler iletilmişse, editör,  dernek ile birlikte makul hassas önlemleri almalıdır. Bu tür önlemler, genellikle makale veya yazının yazarı ile iletişime geçmek ve ilgili şikâyet veya iddialara gereken ilgiyi göstermektarzınsa olacaktır, ancak ayrıca ilgili kurumlar ve araştırma kuruluşlarıyla daha fazla iletişimi ve şikâyet konusu doğrulandıysa düzeltme, geri çekme, kaygı beyanı ya da diğer bir notun yayınını da içerebilir. Bildirilen her etik olmayan yayıncılık davranışı eylemi, yayımdan yıllar sonra keşfedilse bile incelenmelidir.

Hakemlerin Görevleri
Editöryal Kararlara Katkı

Hakem değerlendirmesi, editöryal kararları vermekte editöre yardımcı olur ve ayrıca editöryal iletişim yoluyla makalenin geliştirilmesinde yazara da yardımcı olabilir. Hakem değerlendirmesi örgün bilimsel iletişimin önemli bir bileşenidir ve bilimsel yöntemin tam merkezinde yer alır.

Çabukluk
Bir makalede bildirilen araştırmayı yorumlamada kendini nitelik olarak yetersiz hisseden veya değerlendirmenin hızlı yapılmasının imkânsız olacağını anlayan bir hakem, editörü haberdar etmeli ve değerlendirme sürecinden affını istemelidir.
Objektiflik Standartları

Değerlendirmeler objektif olarak yürütülmelidir. Yazarın kişisel eleştirisini yapmak uygun değildir. Hakemler görüşlerini, destekleyici kanıtlarla açık bir şekilde ifade etmelidir.