EDEBİYAT TARİHİYLE ELEŞTİRİNİN SINIRLARINDA BİR ÖNCÜ ESER: KIBRIS TÜRK EDEBİYATINDA SOSYAL KONULAR
(A Pioneer Work on the Borders of History of Literature and Criticism: Social Issues in Cyprus Turkish Literature )

Yazar : Betül Mutlu    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 368
Sayfa : 32-42
    


Özet
Ali Nesim tarafından 1986’da kaleme alınan Kıbrıs Türk Edebiyatında Sosyal Konular Kıbrıs Türk edebiyatı tarihi yazımına kaynak olan ilk eserlerden biridir. Yazar kitabın ön sözünde bir edebiyat tarihi yazmayı değil, Kıbrıs halkının düşünsel ve kültürel gelişimini edebiyat yoluyla ortaya koymayı amaçladığını belirtse de; eserin bütününde temel savına uygun olarak toplumsal bakış açısı çerçevesinde bir yandan Kıbrıslı edebiyatçıların eserlerini tanıtıp eleştirirken bir yandan da Kıbrıs Edebiyatı tarihine ilişkin kapsayıcı bilgilere yer verdiği görülmektedir. Kitabın birinci bölümünde Kıbrıs Türk Edebiyatını ve edebiyatçılarını sosyal konular, politika, köy, ahlâk, milliyetçilik, Erenköy Direnişi ve evrensellik bağlamında ele alan yazar, ikinci bölümde Kıbrıs Türk edebiyatı tarihine ilişkin özet bilgiler verir. Üçüncü bölümde de yazarların kısa biyografik bilgilerini aktarır. Kıbrıs Türk edebiyatını kendi başına özgün bir edebiyat olarak toplumsal ve milliyetçi bir eksende ele alan Ali Nesim’in bu çalışmasının aynı zamanda yoğun bir değerlendirme, yorumlama ve çözümleme çabasını yansıttığı görülmektedir. Çalışmada Kıbrıs Türk Edebiyatında Sosyal Konular’da Kıbrıs Türk edebiyatının hangi bakış açısıyla sınıflandırıldığı ve ele alınan edebî eserlerin ne gibi ölçütlere uygun olarak eleştirildiği ortaya konulmaya çalışılmaktadır

Anahtar Kelimeler
Kıbrıs Türk edebiyatı, Ali Nesim, eleştiri, edebiyat tarihi

Abstract
Social Issues in Cyprus Turkish Literature which was written by Ali Nesim in 1986 is the first written work about Cyprus Turkish Literature. Even though the writer stated in the preface section that his intention wasn’t to write a history of literature book and instead, he had intended to reveal intellectual and cultural development of Cyprus society by means of literature; it is seen that he introduced and criticized the works of Cypriot authors within the scope of societal perspective in pursuance with his main claim throughout the work while he included general information regarding the history of Cyprus Literature. Discussing Cyprus Turkish Literature and the authors in the context of social issues, politics, village, ethics, patriotism, Erenköy Resistance and universalism in the first section of the book, the writer provides brief information on the history of Cyprus Turkish Literature in the second section. He narrates short biographical information about the authors in the third section. Also, it is witnessed that the work of Ali Nesim reflects an effort to make a deep evaluation, interpretation and analysis by handling Cyprus Turkish Literature as a genuine literature on its own in terms of society and patriotism. In this work, it is revealed that in which perspective the history of Cyprus Turkish Literature was classified within the book Social Issues in Cyprus Turkish Literature, and on which criteria the concerning literary works were criticized.

Keywords
Cyprus Turkish Literature, Ali Nesim, criticism, history of literature