KENTSEL YANSIMALAR: BÜYÜLÜ İSTANBUL'A ORHAN PAMUK'UN KAFAMDA BİR TUHAFLIK ROMANIYLA EKOELEŞTİREL BİR BAKIŞ
(URBAN REFLECTIONS: AN ECOCRITICAL PERSPECTIVE on MAGICAL ISTANBUL THROUGH ORHAN PAMUK'S 'A STRANGENESS in MY MIND' NOVEL )

Yazar : Metin Karadağ    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 367
Sayfa : 67-79
    


Özet
Edebiyat çalışmalarına çevresel yaklaşımların ilk izleri 1970'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkmaya başladı. Doğal unsurlar edebi metinlere pastoral amaçlarla dahil edildi. Ekokritik kuram geliştikçe, bu unsurlar yöntembilimsel çerçevelere entegre edilmeye başlandı. Önde gelen edebi figürler, ekokritik yaklaşımların küresel yayılmasına katkıda bulundu. Geleneksel Türk edebiyatında doğa ile ilişkilendirilen temalar ve motifler, geç modern ve post-modern eserlerin temelini oluşturdu. Modern Türk edebiyatında, kırsal hikâyelere kök salmış temalar ve motifler, 21. yüzyılda kentsel odaklı formlara dönüştü. Edebi eserler genellikle hızlı kentselleşme, bozulmuş şehir yerleşimleri ve doğal kaynakların hızlı sömürülmesinden kaynaklanan sorunları ele alırken bazen eleştiri ve hatta isyan biçimine dönüşür. İstanbul'un doğal ve tarihi zenginliğine derin bir saygı duyan Orhan Pamuk, bu megakentte geçen romanlarına ekokritik bir yaklaşımı dahil eder. Bu makale, Pamuk'un "Benim Adım Kırmızı" adlı eserindeki ekokritik yaklaşımının boyutlarını irdeler ve bu kuramın yazarın anlatısına olan etkilerini ve sonuçlarını tartışır.

Anahtar Kelimeler
Orhan Pamuk, ekokritik eleştiri, 'Kafamda Bir Tuhaflık', İstanbul

Abstract
The initial signs of environmental approaches to literary studies began to emerge in the United States during the 1970s. Natural elements were incorporated into literary texts for pastoral purposes. As ecocriticism evolved theoretically, these elements started to be integrated into methodological frameworks. Prominent literary figures contributed to the global expansion of ecocritical approaches. The extensive use of nature-related themes and motifs in traditional Turkish literature laid the groundwork for late modern and post-modern works. In modern Turkish literature, themes and motifs rooted in rural narratives transitioned into urban-focused forms in the 21st century. Literary works often address issues arising from rapid urbanization, distorted urban settlements, and the rapid exploitation of natural resources, occasionally taking the form of criticism and even rebellion. Orhan Pamuk, a Nobel Prize-winning author deeply appreciative of Istanbul's natural and historical richness, incorporates an ecocritical approach into his novels set in Istanbul. This paper explores the dimensions of Pamuk's ecocritical approach in "A Strangeness in My Mind" and discusses the influence and implications of this theory on the author's narrative.

Keywords
Orhan Pamuk, ecocritical perspective, A Strangeness in My Mind', Istanbul