KULLANIMLIK TÜRKÜ KİTAPLARI KAVRAMI ve SALİH TURHAN ÖRNEĞİ
(The concept of Practical Turkish Folk Songs Books: The Case of Salih Turhan )

Yazar : Ali Osman Öztürk    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 367
Sayfa : 52-66
    


Özet
Halk türküsü araştırmaları bu alanda yayınlanan kitapları ayrı kategorilerde değerlendirerek tasnif etmektedir. Ağızdan yapılan derlemelerin sonuçlarını içeren kitaplar, yazılı belgelerde yer alan türkü metin ve notalarından yapılan seçkiler, bilimsel metin+nota yorumları ve tartışmaları, (dil edebiyat, motif, ideoloji tartışmaları gibi) teorik yayınlar, popüler amaçlara yönelik (metin ya da notalı) türkü kitapları vs. gibi. Değişik kategorilerde çıkan bu yayınlar, ait olduğu tasnif grubu dikkate alınmadan değerlendirildiği için, yazarının/yayınlayanının bazen hak etmediği biçimde eleştirilmesine sebep olabilmektedir. Alan yazında, genellikle yazılı türkü kaynaklarının ‘tanımı’ (örn. cönk, defter, repertuar, türkü kitabı, seçki, mecmua, antoloji vb. terimler) üzerine bilgi verilmiyor. Ali Yakıcı 2007 tarihli çalışmasında, türkü bilgi kaynakları olarak antolojileri önemser ve âşıkların/ozanların, kaynak kişilerin, türkü yakıcılarının, derleyicilerin kaydını Bekir Karadeniz örneğinde listeler. Konusu türkü olan kitap yayınlarını amacı, mahiyeti ve ezgiyi yayınlama biçimine bakarak şu kategorilerde toplayabiliriz: 1) Derleme Ürünlerin yer aldığı kitaplar. Buraya El yazma defterler ve mecmualar dâhildir. 2) (Notalı veya notasız) Seçkiler. Türkü hikâyelerinin yer aldığı kitapları da bu kategoriye dâhil etmek mümkündür. Çünkü burada da (hikâyelerin nasıl elde edildiği tartışılmaksızın) bir seçki söz konusudur. 3)Araştırma ve analiz içeren kitaplar. 4) İnnovatif-aranje-çok sesli ürünleri içeren kitaplar. 5) Beste Türkü kitapları. 6) Karışık (Yılın en sevilen şarkı ve türküleri) Kitaplar Alman Halk Türküsü Araştırmalarında “Gebrauchsliederbuch” denilen kategoride, bazı grupların halk türküsü repertuarı gereksinimini karşılayan metin ve notalı kitaplar toplanır. Uzun yıllar araştırmalarda ağızdan derleme türküler asal kaynak olarak görülmüş, daha sonra buna el yazma türkü defterleri ve mecmualar eklenmiştir. Ernst Klusen bu kategoriyi, bilimsel türkü edisyonlarından amacı, mahiyeti ve türküyü veriş biçimiyle ayırt eder: “Amaç, türkü seven ve söyleyen belli bir gruba malzeme sağlamaktır. Sözcüğün Türkçe karşılığı “kullanımlık türküler kitabı” bu kategoriyi yeterince karakterize eder: Kitaplarda yer verilen ezgiler pratik amaçlı “kullanılmak içindir”, bilimsel olma iddiası yoktur. Bu kapsamda makalemiz Türkiye’de kullanımlık türkü kitaplarını tasnif ederek „kullanımlık Türkü Kitabı“ yazarı/yayıncısı olarak Salih Turhan’ın kitaplarını analiz edecektir. Betimsel doküman analizi yöntemiyle Turhan’ın Seçki Kitaplarının kurgusu ortaya konulmuş ve sonuçlara ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
türkü, türkü folkloru, kullanımlık türkü kitabı, kitap kurgusu, analiz

Abstract
Folk song research classifies the books published in this field into different categories. These categories include books containing oral compilations, selections made from folk song texts and notes in written documents, scientific text/note interpretations and discussions, academic publications (such as language, literature, motif, or ideology discussions), or folk song books for popular purposes (with texts or notes). Since these publications in different categories are evaluated without considering their classification group, they can sometimes cause the author/publisher to be criticized undeservedly. In the literature, there is generally no information on the 'definition' of written sources of folk songs (e.g., terms such ascönk, defter, repertuar, türkü kitabı, seçki, mecmua, antoloji, etc.). In his 2007 study, Ali Yakıcı emphasizes anthologies as sources of information on folk songs and lists the records of minstrels/singers, tradition bearers, folk song composers, and compilers in the example of Bekir Karadeniz. We can categorize book publications about folk songs into the following categories based on their purpose, nature, and the way they publish the melody: 1)Books containing compilations. Manuscript books and compilations are included here. 2) Selections (with or without notes). It is possible to include books containing folk song stories in this category. Because here, too, there is a selection (regardless of how the stories were obtained). 3) Books containing research and analysis. 4) Books containing innovative-arranged-multivocal songs. 5) Books containing folk songs with musical compositions. 6) Books with mixed content (the most popular songs and folk songs of the year).In German folk song research, Gebrauchsliederbuch is a collection of texts and music books that meet certain groups' folk song repertoire needs. For many years, oral collections of folk songs were regarded as the primary source, and later were added handwritten folk song books and collections. Ernst Klusen distinguishes this category from scientific folk song editions by its purpose, nature, and the way it presents the folk song: "The purpose is to provide material for a certain group of people who love and sing folk songs."The Turkish equivalent of the word "book of folk songs for use" sufficiently characterizes this category: The melodiesincluded in the books are "for use" for practical purposes, with no claim to be scientific. In this context, our article will classify books of folk songs for use in Turkey and analyze Salih Turhan's books as the author/publisher of "book of folk songs for use." The fiction of Turhan's Selection Books will be demonstrated, and conclusions will be drawn through the descriptive document analysis method.

Keywords
folk song, folk song folklore, book of folk songs for use, book fiction, analysis